Terug

Privacy Policy

De website www.kevenmeekidsstore.nl (hierna de “Website”) wordt aangeboden door Kevenmeekidsstore (hierna: “Kevenmeekidsstore” en “Wij”), gevestigd te brouwersgracht 269 in veenendaal, Nederland.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected] indien je privacy gerelateerde vragen hebt, wij beloven jou een spoedig antwoord.

 

1. Waarom deze Privacyverklaring?

Kevenmeekidsstore hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacyverklaring willen wij jou als bezoeker en klant (hierna: “Gebruiker”) van de Website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze Website verleen je impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Kevenmeekidsstore behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Kevenmeekidsstore is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Kevenmeekidsstore is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens onze instructies.

Wij doen beroep op de volgende categorieën van verwerkers om jou onze diensten te kunnen aanbieden: web development agency, marketing agency, hosting bedrijven, CRM, ERP, externe betalingsdienstaanbieders, leveranciers, overheidsinstanties, onderaannemers,werknemers en handelsagenten.

Ook zijn er op onze Website zogenaamde “share buttons” opgenomen om onze producten te kunnen delen op sociale netwerken. Graag verwijzen we naar de privacy verklaringen van Facebook, Instagram, Pinterest, en YouTube om te zien wat zij met jouw gegevens doen. Hier oefenen wij geen invloed op uit en deze verklaringen kunnen regelmatig onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

3. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven; of
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Kevenmeekidsstore verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).
 • Het browser type dat je gebruikt;
 • Het besturingsprogramma dat je gebruikt;

Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website en/of online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

 

5. Doel van de verwerking

Kevenmeekidsstore verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van de Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Website en onze onlinedienstverlening. Kevenmeekidsstore behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend de voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking, het versturen van nieuwsbrieven en serviceberichten;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen; en
 • Beheer van geschillen;
 • Gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrief indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

 

Als Gebruiker verschaf je bij het aanmaken van een account of een bestelling zelf de persoonsgegevens aan Kevenmeekidsstore en je kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Deze persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Kevenmeekidsstore. Kevenmeekidsstore heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Kevenmeekidsstore zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en via welke URL je op onze site bent gekomen. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

 

6. Rechten van gebruikers

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Een aantal van deze rechten kun je zelf uitoefenen indien je een account hebt op onze Website. Overige verzoeken kun je indienen via [email protected] Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen.

 

6.1 Recht op inzage en rectificatie

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

 

6.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer:

 • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

 

6.3 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;
 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

 

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

6.5  Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

6.6 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dit graag van je zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Je kunt een klacht indienen over onze werkwijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.